చాల మంది దంపతులు ఎడమొహం పెడమొహం ల ఉంటారు. వీరు ఒకరికొకరు శత్రువుల్ల చూసుకుంటూ ఉంటారు. వీటికి కారణం ఎపుడో వచ్చిన మనస్పర్ధలు, కక్షలు, కోపతాపాలు. దంపతులన్న తర్వాత ఇలాంటివి చాల సహజం. వీటిని మనసులో పెట్టుకొని ఎదుటివారి పైన పగతో రగిలిపోవటం, ఉరికే చిటపటలు మంచిది కాదు. దాంపత్యంలో ఇది మంచి పద్దతి కాదు. కల్సి ఉన్నపుడు కలతలు సహజం. ఇలా వచ్చే కలతలను కూర్చొని బార్యబర్తలు చేర్చించుకుంటే కోపతాపాలు మనసులోంచి తుడిచివేయోచు. ఇలాగా ఎ రోజుకు అ రోజు చేయాలి. ఇలా ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాక బార్యబర్తలు దాని గురించి మల్లి మాట్లాడకూడదు. దానిని మల్లి గుర్తుచేయకూడదు. 

మనం కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకోవచ్చు మీ బార్య వచ్చి గొడవపదినడానికి మీకు సారీ చెపింది అనుకోండి మనం అ విషయాన్నీ మర్చి పోతం వెంటనే. 

అదే మీరు మీ ఆవిడని తిట్టి అ రోజు సాయంత్రం ఆమెకు సారీ చెపితే ఆమె ఎంత సంతోషిస్తాడో అది కూడా ఆమె ఏమి తప్పు చేయకపోతేనే. బార్యబర్తలు ఎవరైనా సారీ చెప్పటం తప్పుగా బావిస్తార అల బావిన్చాకూడదు.

ఎవరైతే ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటారో వారి జీవితం ఆనంద మయం. బార్యబర్తలు నేర్చుకోవలిసిన విషయం ఒకటి ఉంది. అనవసరంగా మీరు మీ బాగస్వామి మనసు నొప్పిస్తే వెంటనే సారీ చెప్పండి. 

తప్పు చేసిన కారణంగా ఒకవేళ సీరియస్ గా మందలించిన దండించిన ఒక సరి సారీ చెప్పి ఇలా అనండి సారీ రా ఇందాక అంట చిన్న విషయానికి నేను ఇంత రీయాక్ట్ అవల్సింది కాదు అని చెప్పండి. 

మీ ఒక సారీ ఎదుటివారి మనసులో బాధ తొలగిపోతుంది. అల కాకుండా మనసులో ఏదో పెట్టుకొని మొహం లో నవ్వు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటె ఎవరి కాపురం జీవితాంతం చేయలేరు.

ఎ విషయంలో నైన మీ ఇద్దరి బెదబిప్రయం ఉన్న చర్చల ద్వార పరిష్కరించుకోండి.


Like it on Facebook, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Comments (0)

There are no comments posted here yet

Which is the worst ever thing invented by man?

Which is the worst ever thing or system invented by man?
No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 6 answer(s).
/polls/miscellaneous/6472-which-is-the-worst-ever-thing-invented-by-man.json?task=poll.vote
6472
3cI63bEHz90KLuXm
radio
[{"id":"22436","title":"Atom Bomb","votes":"32","type":"x","order":"1","pct":48.48,"resources":[]},{"id":"22437","title":"Plastic ","votes":"25","type":"x","order":"2","pct":37.88,"resources":[]},{"id":"22438","title":"Automobiles","votes":"1","type":"x","order":"3","pct":1.52,"resources":[]},{"id":"22439","title":"Agriculture","votes":"3","type":"x","order":"4","pct":4.55,"resources":[]},{"id":"22440","title":"Construction Technology","votes":"3","type":"x","order":"5","pct":4.55,"resources":[]},{"id":"22441","title":"Any other not mentioned here...","votes":"2","type":"x","order":"6","pct":3.03,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200
No married couple wants to end up getting divorced. It is not like they have planned for it. They try to put up with their partners for as long as they
Due to our modern lifestyle, we feel that digestion related disorders are a common problem. Thus, we neither give importance to them nor seek any help
The bond of marriage brings the two people together. Initially, everything may seem okay and both of them slowly start discovering each other in the journey.
Love yourself I think loving yourself is a nice idea but once you exceed your limits then perhaps you are moving towards self infatuation or on the verge
Are you in love- Really? People feel confused when they find their partners no more interested despite having had physical relations with each other. 
After your father, your husband is the man who cares for you most. He is the man who loves you unconditionally and tries to make you always happy. He is
Is there a formula which explains how we fall in love? Something that helps us approximate how likely we are to find true love? Before we get to the maths
Evil Love – Not so evil though  Love is some thing special, described as many -spledoured like thing by love gurus and saints. You know it’s