త్రిఫల చూర్ణం వల్ల చాల రకాల ఆరోగ్య ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటో ఎపుడు తెలుసుకుందాం.

ఉపయోగాలు:

 1. కళ్లకు, చేర్మానికి, గుండెకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
 2. జుట్టును త్వరగా తెల్లగా అవనివదు అలాగే జుట్టును బాగా పెరిగేందుకు సహకరిస్తుంది.
 3. ముసలితనం త్వరగా రనివదు.
 4. జ్ఞాపకశక్తిని బాగా వృది చేస్తుంది.
 5. ఎర్ర రక్త కణాలను బాగా వృది చేస్తుంది.
 6. ఇమ్మ్యూనిటి నీ బాగా శక్తివంతం చేస్తుంది.
 7. ఆహారం బాగా సక్రమంగా జీర్ణం అయేలా చేస్తుంది.
 8. అసిడిటీ నీ తగ్గిస్తుంది.
 9. ఆకలిని బాగా పెంచుతుంది.
 10. యురినరి ట్రాక్ట్ ప్రొబ్లెమ్స్ నుంచి బాగా కాపాడుతుంది.
 11. సంతాన సామర్ద్యాన్ని బాగా పెంచుతుంది.
 12. శ్వాస కొస సంబందమైన ప్రొబ్లెమ్స్ రావు.ఒక వేల ఉన్నాకూడా కంట్రోల్ లో ఉంటాయి.
 13. లీవర్ నీ చాల ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
 14. సరిరంలోని తొక్షిన్స్ నీ ఎలిమినేట్ చేస్తుంది.
 15. కోలన్ నీ క్లీన్ గ ఉంచి కోలన్ కీ ఏమి వ్యాదులు రాకుండా రక్షిస్తుంది.
 16. రక్తాన్ని సుద్ది చేస్తుంది.
 17. మేతబోలిసం రేట్ నీ పెంచుతుంది.
 18. అదిక బరువుని అరికడుతుంది.
 19. శరీరంలోని లోని చెడు పదార్దాలను బయటకు పంపిస్తుంది.
 20. కోలన్ నూ బాగా శుబ్రంగా ఉంచుతుంది అంటే కాకుండా కోలన్ కు సంబందించిన రోగాలు రాకుండా కాపాడుతుంది.
 21. రక్తాన్ని సుద్దిచేస్తుంది.
 22. మేతబోలిసం రేట్ నీ బాగా పెంచుతుంది.
 23. అదిక బరువును అరికడుతుంది
 24. శరీరంలోని బాక్టీరియా నీ వృద్ది కాకుండా ఆపుతుంది.
 25. కాన్సర్ నీ కూడా నీరోదిస్తుంది.
 26. కాన్సర్ సెల్స్ పెరగకుండా కాపాడుతుంది.
 27. బీపీ నీ అదుపులో ఉంచుతుంది.
 28. ఎలర్జీ నీ అదుపులో ఉంచుతుంది.
 29. సీరుం కొలెస్ట్రాల్ నీ బాగా తగ్గిస్తుంది.
 30. చక్కగా వీరోచనం అయేలా చేస్తుంది.
 31. హ్ఐ వీ నీ కూడా నీరోదిన్చాగల శక్తీ త్రిఫల చుర్నంకి ఉంది.
 32. నెత్త్రవ్యదులని నీరోదించే శక్తి త్రిఫలకు ఉంది.
 33. గర్బవతులు ఈ త్రిఫల చూర్ణం వాడకూడదు.

Like it on Facebook, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Comments (0)

There are no comments posted here yet

which software is better for 3d animation?

Maya ,3d max, softimage, lightwave3d are all 3d graphics software packages.
No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/polls/computers-and-technology/5942-which-software-is-better-for-3d-animation.json?task=poll.vote
5942
radio
[{"id":"20453","title":"Maya","votes":"34","type":"x","order":"0","pct":35.42,"resources":[]},{"id":"20454","title":"3d Max","votes":"47","type":"x","order":"0","pct":48.96,"resources":[]},{"id":"20455","title":"Softimage","votes":"9","type":"x","order":"0","pct":9.38,"resources":[]},{"id":"20456","title":"Lightwave 3d","votes":"6","type":"x","order":"0","pct":6.25,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200
No married couple wants to end up getting divorced. It is not like they have planned for it. They try to put up with their partners for as long as they
Due to our modern lifestyle, we feel that digestion related disorders are a common problem. Thus, we neither give importance to them nor seek any help
The bond of marriage brings the two people together. Initially, everything may seem okay and both of them slowly start discovering each other in the journey.